การใช้งาน MQ-7

การใช้งาน MQ-7 กับ Arduino

MQ-7 เป็น Carbon monoxide(CO Gas) Sensor สามารถตรวจจับ คาร์บอนไดร์ออกไซน์ในอากาศได้โดย Outputเป็น Analogครับใช้งานง่าย

การใช้งาน MQ7

การต่อใช้งาน
ขา 3 จะเป็นขา Digital OutputจะมีOutput ออกมาเมื่อ Sensor รับค่า CO2ถึงLimit

ขา 4 เป็นขา Analog Output จะส่งค่า ที่อ่านไดมาที่ Arduino

การใช้งาน MQ-7

Source Code การใช้งาน MQ-7 

const int AOUTpin=0;//the AOUT pin of the CO sensor goes into analog pin A0 of the arduino
const int DOUTpin=8;//the DOUT pin of the CO sensor goes into digital pin D8 of the arduino
const int ledPin=13;//the anode of the LED connects to digital pin D13 of the arduino

int limit;
int value;

void setup() {
	Serial.begin(9600);//sets the baud rate
	pinMode(DOUTpin, INPUT);//sets the pin as an input to the arduino
	pinMode(ledPin, OUTPUT);//sets the pin as an output of the arduino
}

void loop()
{
	value= analogRead(AOUTpin);//reads the analaog value from the CO sensor's AOUT pin
	limit= digitalRead(DOUTpin);//reads the digital value from the CO sensor's DOUT pin
	Serial.print("CO value: ");
	Serial.println(value);//prints the CO value
	Serial.print("Limit: ");
	Serial.println(limit);//prints the limit reached as either LOW or HIGH (above or underneath)
	delay(100);
	if (limit == HIGH){
		digitalWrite(ledPin, HIGH);//if limit has been reached, LED turns on as status indicator
	}
	else{
		digitalWrite(ledPin, LOW);//if threshold not reached, LED remains off
	}
}

 

Facebook Comments