วงจร MMA7361

การใช้งาน 3-axis Accelerometer Module (MMA7361) กับ Arduino

การใช้งาน 3-axis Accelerometer Module (MMA7361) กับ Arduino

mma7361 arduino
MMA7361 เป็น Sensor วัดความเร่งได้ 3 แกนครับ X Y Z จ่ายOutputเป็น Analog ใช้งานไม่ยากอย่างที่คิด มาดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยครับ

อุปกรณ์
1.Arduino Uno R3
2.LCD 16×2
3.ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10k ohm
4. 3-axis Accelerometer Module (MMA7361)

การต่อใช้งาน MMA7361
X > A0
Y > A1
Z > A2
ST > 12
GS > 10
0G > 11
SL > 13

วงจร MMA7361

Source code 3-axis Accelerometer Module (MMA7361)

Labrary : MMA7361

//Programa : Conectando Acelerômetro 3 Eixos MMA7361 no Arduino
//Autor : FILIPEFLOP
#include <AcceleroMMA7361.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
AcceleroMMA7361 accelero;
int x;
int y;
int z;
void setup()
{
  lcd.begin(16, 2); 
  Serial.begin(9600);
  accelero.begin(13, 12, 11, 10, A0, A1, A2);
  accelero.setARefVoltage(3.3);  //sets the AREF voltage to 3.3V
  accelero.setSensitivity(LOW);  //sets the sensitivity to +/-6G
  accelero.calibrate();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("X: ");
  lcd.setCursor(8,0);
  lcd.print("Y: ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Z: ");
}
void loop()
{
  x = accelero.getXRaw();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print(x);
  y = accelero.getYRaw();
  lcd.setCursor(11,0);
  lcd.print(y);
  z = accelero.getZRaw();
  lcd.setCursor(3,1);
  lcd.print(z);
  Serial.print("nx: ");
  Serial.print(x);
  Serial.print("ty: ");
  Serial.print(y);
  Serial.print("tz: ");
  Serial.print(z);
  delay(500);                                  
}
Facebook Comments